Aanmelden CIOS Survivalrun voor VO scholen

Aanmelding

Met het onderstaande formulier kun jij een inschrijving doen voor jouw school.

De aanmelding is geopend tot …..

Na de sluitingstijd zal de organisatie een definitieve inschrijving startlijst voor de beide dagen maken en deze zoveel mogelijk afstemmen op de wensen van jouw school.

Deelname voorwaarden

1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Evenement: CIOS Survivalrun Heerenveen scholierenrun 2019 welke georganiseerd wordt door CIOS Heerenveen op 22 mei 2019.
  2. Organisator: CIOS Heerenveen.
  3. Deelnemende school: De school die zich voor het evenement heeft ingeschreven en door de organisatie is toegelaten voor deelname.
  4. Deelnemer: de natuurlijke persoon, zijnde leerling van een deelnemende school die zich voor het evenement heeft ingeschreven.
  5. Overeenkomst: de overeenkomst tot deelname van de deelnemende school en deelnemer aan het evenement.

Deze voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst

2. Deelname aan het Evenement is slechts mogelijk indien het inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld, tijdig is ingediend en de deelnemende school als ook de deelnemer akkoord is gegaan met de aan het evenement verbonden voorwaarden.

3. De deelnemer dient in het bezit te zijn van minimaal zwemdiploma A. en dient minimaal 16 jaar te zijn. De deelnemende school is verantwoordelijk voor en draagt zorg voor een zorgvuldige controle hiervan. Middels inschrijving voor de scholierenrun verklaart de deelnemende school dat zij deze controle daadwerkelijk en naar behoren heeft uitgevoerd.

4. Zowel de deelnemende school als de deelnemer dienen te allen tijde instructies van personeel en/of vrijwilligers van de scholierenrun op te volgen.

5. Deelname geschiedt geheel voor eigen risico. De Organisator, Scoren voor Gezondheid Heerenveen en/of aan de Organisator en/of aan Scoren voor Gezondheid Heerenveen verbonden personen zijn niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die een deelnemende school en/of deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname aan het evenement. Tevens zijn de Organisator, Scoren voor Gezondheid Heerenveen en/of aan de Organisator en/of aan Scoren voor Gezondheid Heerenveen verbonden personen niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van al dan niet blijvend letsel of overlijden.

6. Indien ondanks het bepaalde in het genoemde onder 5. aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van een deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

7. Zowel de deelnemende school als de deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de scholierenrun.

8. Zowel de deelnemende school als de deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemende school en/of deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot en gedurende deelname aan de scholierenrun. Zowel de deelnemende school als de deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

9. Zowel de deelnemende school als de deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.

11. De deelnemende school gaat op het moment van registreren een overeenkomst aan met de organisator wat betreft het aantal afname. Restitutie is niet mogelijk. Na registratie verstuurd de organisator een factuur die binnen 30 dagen voldaan dient te zijn.

Aanmelden evenement

1 Contactpersoon
2 Evenement aanmelding
3 Privacy & voorwaarden