Aanmelden Scholieren Survivalrun de Knipe

Het jaarlijkse grote feest komt er weer aan! 04 t/m 07 juni staat de Knipe weer in het teken van de survivalsport. Op 04 en 05 juni is het parcours speciaal voor alle scholieren uit de gemeente Heerenveen opengesteld voor de scholieren survivalrun 2020. Kinderen van groep 5 t/m 8, die in bezit zijn van Zwemdiploma A mogen meedoen aan het 5 km lange parcours met uitdagende survivalhindernissen die je samen als team van ongeveer 10 personen moet overwinnen. Doet jouw school ook mee?!

Onderaan deze pagina vind je het aanmeldformulier. En hieronder vindt je belangrijke informatie en deelname voorwaarden die erg belangrijk zijn om door te nemen voordat je jouw aanmelding voltooid.

Aanmelding

Met het onderstaande formulier kun jij een inschrijving doen voor jouw school. Hierbij kun je jouw gewenste startmoment keuzes maken op de basis van een 1e, 2e en 3e wens.

De aanmelding is geopend tot woensdag 20 maart 2020 17:00 uur.

Na de sluitingstijd zal de organisatie een definitieve inschrijving startlijst voor de beide dagen maken en deze zoveel mogelijk afstemmen op de wensen van jouw school.

Deelname voorwaarden

1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Evenement: Scholieren Survivalrun de Knipe 2020 welke georganiseerd wordt door Stichting Survival De Knipe op 04 en 05 juni 2020.
  2. Organisator: Stichting Survival De Knipe.
  3. Deelnemende school: De school die zich voor het evenement heeft ingeschreven en door de organisatie is toegelaten voor deelname.
  4. Deelnemer: de natuurlijke persoon, zijnde leerling van een deelnemende school die zich voor het evenement heeft ingeschreven.
  5. Overeenkomst: de overeenkomst tot deelname van de deelnemende school en deelnemer aan het evenement.

Deze voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst

2. Deelname aan het Evenement is slechts mogelijk indien het inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld, tijdig is ingediend en de deelnemende school als ook de deelnemer akkoord is gegaan met de aan de Scholierenrun 2019 verbonden voorwaarden.

3. De deelnemer dient in het bezit te zijn van minimaal zwemdiploma A. De deelnemende school is verantwoordelijk voor en draagt zorg voor een zorgvuldige controle hiervan. Middels inschrijving voor de scholierenrun verklaart de deelnemende school dat zij deze controle daadwerkelijk en naar behoren heeft uitgevoerd.

4. Zowel de deelnemende school als de deelnemer dienen te allen tijde instructies van personeel en/of vrijwilligers van de scholierenrun op te volgen.

5. Deelname geschiedt geheel voor eigen risico. De Organisator, Scoren voor Gezondheid Heerenveen en/of aan de Organisator en/of aan Scoren voor Gezondheid Heerenveen verbonden personen zijn niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die een deelnemende school en/of deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname aan de Scholieren Survivalrun de Knipe 2019. Tevens zijn de Organisator, Scoren voor Gezondheid Heerenveen en/of aan de Organisator en/of aan Scoren voor Gezondheid Heerenveen verbonden personen niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van al dan niet blijvend letsel of overlijden.

6. Indien ondanks het bepaalde in het genoemde onder 5. aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van een deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

7. Zowel de deelnemende school als de deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de scholierenrun.

8. Zowel de deelnemende school als de deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemende school en/of deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot en gedurende deelname aan de scholierenrun. Zowel de deelnemende school als de deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

9. Zowel de deelnemende school als de deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.

10. De deelnemende school dient per startgroep van 10-12 kinderen te zorgen voor 2 begeleiders die continu bij de groep aanwezig zijn. Een begeleider is bekwaam als deze net als de kinderen de 5 km gemakkelijk kan volbrengen. Meer dan 2 begeleiders per groep is niet toe gestaan evenals minder dan 2. Indien wordt geconstateerd dat op enig moment na de start tijdens de run één of meer volwassenen zich aansluiten bij een startgroep, dan leidt dit onherroepelijk tot uitsluiting van verdere deelname van de betreffende startgroep.

11. De deelnemende school gaat op het moment van registreren een overeenkomst aan met de organisator wat betreft het aantal afname. Restitutie is niet mogelijk. Na registratie verstuurd de organisator een factuur die binnen 30 dagen voldaan dient te zijn.

Veelgestelde vragen

A: Om aan de survivalrun mee te doen, is elke deelnemer VERPLICHT in het bezit te zijn van een zwemdiploma A

A: Het is verplicht om met 2 (niet meer, en niet minder!) begeleiders (18+) mee te gaan tijdens de run per groep van 10 tot 12 deelnemers.

A: Normaal gesproken: €6,- per leerling. Door een subsidie van de Gemeente Heerenveen zijn de kosten voor basisscholen die deelnemen aan Scoren voor Gezondheid Heerenveen €4,50 per leerling. Kosten voor de begeleiders zitten hierbij inbegrepen.

A: Alle deelnemers en begeleiders ontvangen voor aanvang een wedstrijdshirt, deze dient tijdens de run gedragen te worden.

Aanmelden evenement

1 Contactpersoon
2 Evenement aanmelding
3 Privacy & voorwaarden