Gebruiksvoorwaarden aanbieders

1. Definities

Aanbieder De sportvereniging of -aanbieder die via het platform van SVGH evenementen, zoals proeflessen en activiteiten, onder de  aandacht wil brengen bij de doelgroep van SVGH en daarvoor deelnemers wil werven. Daarbij kan een doel zijn om  deelnemers aan een evenement, langer aan de sportvereniging of – aanbieder te binden.

Evenement Hetgeen door aanbieder via het platform wordt aangeboden aan de

Deelnemer De persoon die deelneemt aan een evenement van aanbieder die via het platform wordt aangeboden en waarvoor de persoon via het platform is ingeschreven.

Doelgroep SVGH richt zich op verschillende doelgroepen, zoals kinderen  (basisschool of voortgezet onderwijs), volwassenen en senioren. Dit alles in de Gemeente Heerenveen.

Platform Hiermee wordt de website https://scorenvoorgezondheidheerenveen.nl. De website waarop aanbieders evenementen aan kunnen bieden om zo deelnemers te werven.

SVGH Dat is de Gemeente Heerenveen (gevestigd aan de Crackstraat 2 in (8441 ES) Heerenveen) die in dit kader ook handelt onder de naam ‘Scoren voor Gezondheid Heerenveen’, afgekort: ‘SVGH’.

2. Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen SVGH en de aanbieder voor het gebruik van het platform. (Algemene) voorwaarden van de aanbieder worden door SVGH uitdrukkelijk afgewezen, zodat deze niet van toepassing zijn op de overeenkomst tussen SVGH en aanbieder. Mocht aanbieder in de overeenkomst met de deelnemer zelf ook gebruik maken van algemene voorwaarden, dan gaan de tussen de deelnemer en SVGH gesloten gebruiksvoorwaarden – bij strijd tussen die voorwaarden – voor de voorwaarden van aanbieder.

3. Totstandkoming overeenkomst

Als aanbieder zich wil aansluiten bij het platform om daarop evenementen aan te bieden, dan kan zij zich via het formulier op de website (www.scorenvoorgezondheidheerenveen.nl/registreren-sportaanbieder) aanmelden. Bij aanmelding gaat aanbieder akkoord met deze deelname-voorwaarden (waar een verwerkersovereenkomst onderdeel van uitmaakt).  SVGH zal bekijken of de aanbieder voldoet aan de voorwaarden (o.a. type evenementen van aanbieder, vestigingsplaats etc.) en – als dat in orde lijkt – inloggegevens aan aanbieder verstrekken. Met deze bevestiging vanuit SVGH komt de overeenkomst tot stand. Of SVGH de aanmelding accepteert, is volledig aan haar, zij kan een aanmelding weigeren en hoeft daarover geen inlichtingen te verschaffen aan aanbieder.

4. Duur overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, waarbij beide partijen de overeenkomst door middel van een schriftelijke opzegging per direct op kunnen zeggen. Daarmee eindigt de samenwerking tussen partijen en zullen evenementen van aanbieder niet langer zichtbaar zijn op het platform.

5. Kosten

Aansluiting bij en gebruik van het platform is vooralsnog kosteloos. Mocht dit wijzigen, dan zal dit eerst aan aanbieder worden voorgelegd, waarna aanbieder kan besluiten om het gebruik onder de nieuwe voorwaarden voort te zetten of om kosteloos te stoppen.

6. Werkwijze

Aanbieder heeft via zijn account toegang tot het platform. Via het platform kan aanbieder:

 • Profiel beheren (informatie over aanbieder en haar evenementen)
 • Evenementen aanmaken voor plaatsing op het platform (aanbieder is zelf verantwoordelijk voor correcte informatie over het aangeboden evenement)
 • Inzage in aanmeldingen voor eigen evenementen
 • Aanwezigheid van deelnemers bijhouden
 • Communiceren met deelnemers

SVGH heeft de volledige vrijheid om aangemaakte evenementen van het platform te verwijderen. Zij kan aanbieder aangeven onder welke voorwaarden/wijzigingen een evenement wél geplaatst kan worden.

Deelnemers die zich via het platform aanmelden gaan een overeenkomst aan met aanbieder over deelname aan een evenement. SVGH is daar geen partij in en bij. Mocht aanbieder aan die overeenkomst voorwaarden willen verbinden, dan moet zij daar zelf zorg voor dragen.

7. Verplichtingen aanbieder

De aanbieder is verplicht om zorg te dragen voor:

 • De juistheid van de informatie op het platform betreffende de aanbieder en het evenement.
 • Aanwezigheid van voldoende gekwalificeerd personeel bij het via het platform aangeboden evenement;
 • Het direct informeren van SVGH en de deelnemers wanneer een aangeboden evenement niet door kan gaan;
 • Zorgen voor juiste informatievoorziening naar deelnemers na inschrijving.
 • Een aansprakelijkheidsverzekering die schade van deelnemers aan het via het platform aangeboden evenement volledig dekt, althans in ieder geval een bedrag van €1.500.000,- per gebeurtenis.
 • Gebruik van beeldmateriaal waarvan zij rechthebbende is.

SVGH is gerechtigd om bewijsstukken op te vragen van de aanwezigheid van voldoende gekwalificeerd personeel en een afgesloten aansprakelijkheids-verzekering. Deze bewijsstukken zal aanbieder dan met de grootst mogelijke spoed, maar in ieder geval binnen twee werkdagen, aanleveren. Mocht aanbieder daar niet aan voldoen, (ook) dan is SVGH gerechtigd om de samenwerking direct te verbreken.

8. Aansprakelijkheid

SVGH is slechts de partij die aanbieder met de doelgroep in contact brengt en vice versa, maar op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade van deelnemer of aanbieder. Aanbieder realiseert zich dat en gaat daarmee akkoord. Aanbieder vrijwaart SVGH voor aanspraken van deelnemers en voor aanspraken van derden. Mocht SVGH toch aansprakelijk zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 2.500,- per gebeurtenis, tenzij die schade is veroorzaakt door haar opzet of bewuste roekeloosheid.

9. Privacy en persoonsgegevens

SVGH krijgt de beschikking over persoonsgegevens van deelnemers aan het evenementen van aanbieder. Via het platform krijgt aanbieder ook de beschikking over deze gegevens. Deze gegevens ontvangt aanbieder slechts voor de uitvoering van het evenement. Partijen sluiten in dat kader een verwerkersovereenkomst, die aan deze voorwaarden is toegevoegd (zie navolgende pagina’s). Aanbieder verantwoordt zich tegenover deelnemers voor het gebruik van de persoonsgegevens in haar privacy statement, dat zij op haar website plaatst en op verzoek aan deelnemers ter beschikking stelt.

Voor zover SVGH vanuit een andere hoedanigheid de beschikking krijgt over persoonsgegevens van (medewerkers van) aanbieder, treden partijen in overleg omtrent de vaststelling van hun hoedanigheid (verwerkingsverantwoordelijke en/of verwerker). Indien SVGH wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke wordt voor nadere informatie over het doel van de verwerking, de wijze van de verwerking en de rechten van betrokkenen verwezen naar het privacy statement dat op de website van SVGH te vinden is.

10. Foto-/videografie

Mocht op een evenement van aanbieder gefotografeerd worden voor aanbieder, dan maakt aanbieder dit aan deelnemers kenbaar en biedt zij de mogelijkheid en gelegenheid om niet gefotografeerd te worden. Aanbieder zal één en ander verantwoorden in haar privacy statement en daarbij de mogelijkheid aan deelnemer bieden om niet gefotografeerd te worden. Aanbieder zal foto’s waar een deelnemer op staat op diens verzoek verwijderen.

11. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst tussen SVGH en aanbieder is Nederlands recht van toepassing.

Verwerkersovereenkomst

1. Verwerker en verwerkingsverantwoordelijke

In de samenwerking tussen SVGH en aanbieder is SVGH aan te merken als ‘Verwerker’ en aanbieder als ‘Verwerkingsverantwoordelijke’, nu SVGH persoonsgegevens van de deelnemers ten behoeve van aanbieder verwerkt en aan aanbieder verstrekt die deze persoonsgegevens nodig heeft voor het organiseren van het evenement. Aanbieder is dan ook verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Partijen zullen in het hiernavolgende ook als ‘Verwerker’ (SVGH) en ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ (de aanbieder) worden aangeduid.

2. Doel verwerken persoonsgegevens

Verwerker en Verwerkingsverantwoordelijke krijgen de beschikking over de volgende persoonsgegevens van deelnemers aan een evenement:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Geboortejaar/leeftijd
 • Telefoonnummer
 • Woonplaats
 • Eventueel naam van de school

Het is Verwerker slechts toegestaan om deze persoonsgegevens te gebruiken in het kader van het uitvoeren van het evenement en conform de schriftelijke instructies van Verwerkingsverantwoordelijke. Meer concreet betekent dit dat de Verwerker de voor de uitvoering van het evenement benodigde gegevens aan de Verwerkingsverantwoordelijke zal verstrekken, die deze gegevens vervolgens enkel in dat kader zal gebruiken (dus voor het verstrekken van informatie over het evenement, het maken van een deelnemerslijst etc.). Verwerker zal de persoonsgegevens niet verwerken buiten de EER, tenzij daarvoor een grondslag c.q. mogelijkheid bestaat op grond van de AVG.

Het is de Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijk niet toegestaan om de gegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan het organiseren van het evenement (waaronder het zonder toestemming van de deelnemer benaderen van de deelnemer voor andere evenementen).

3. Beveiligingsmaatregelen

 1. Partijen zullen passende technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en zo een op het risico afgestemd beveiligingsniveau waarborgen. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. Verwerker zal in ieder geval maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig, tegen toevallig en opzettelijk verlies, vervalsing, niet toegelaten verspreiding of toegang, dan wel tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.
 2. Partijen dienen over en weer desgevraagd inzage te geven in de getroffen maatregelen als bedoeld in het voorgaande lid.

4. Subverwerkers

 1. Het is Verwerkingsverantwoordelijke niet toegestaan om een andere verwerker in te schakelen voor het verwerken van de persoonsgegevens.
 2. Het is Verwerker toegestaan om een subverwerker in te schakelen voor de verwerking van de persoonsgegevens, waarvan zij aanbieder in kennis zal stellen.

5. Inbreuk

 1. Partijen zullen elkaar over en weer direct in kennis stellen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de AVG en/of enig ander incident ten aanzien van de beveiliging van Persoonsgegevens en zij zullen elkaar: i) daarvan zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 72 uren na de inbreuk (haar bekend is geworden) op de hoogte stellen en ii) alle redelijke maatregelen nemen om (verdere) schending van de AVG te voorkomen of te beperken.
 2. Verwerker is nimmer aansprakelijk voor de op Verwerkingsverantwoordelijke rustende meldplicht zoals bedoeld in artikelen 33 en 34 AVG.

6. Geheimhouding en aansprakelijkheid

 1. Partijen zullen de verkregen en verstrekte persoonsgegevens geheim houden tegenover derden en zullen deze verplichting tevens opleggen aan degenen die voor hen werken en die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens.
 2. Verwerker is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door Verwerkingsverantwoordelijke niet naleven van deze voorwaarden of het niet naleven van de AVG of andere wet- of regelgeving.
 3. Verwerker is, onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is opgenomen over haar aansprakelijkheid, slechts aansprakelijk voor schade die door verwerking is veroorzaakt wanneer bij deze verwerking niet is voldaan aan specifiek tot Verwerker gerichte verplichtingen van de AVG.

7. Duur, beëindiging en overig

 1. De Verwerkersovereenkomst eindigt op het moment dat de overeenkomst tussen partijen eindigt.
 2. Verwerker is altijd gerechtigd deze Verwerkersovereenkomst te wijzigen en/of
  aan te vullen indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan wet- en regelgeving. Wijzigingen van kleiner belang (zoals kennelijke verschrijvingen/fouten) kunnen altijd worden doorgevoerd zonder dat Verwerkingsverantwoordelijke om een akkoord wordt gevraagd. De Verwerkingsverantwoordelijke zal dan een nieuw exemplaar van de voorwaarden (inclusief verwerkersovereenkomst) worden toegezonden.
 3. Indien Verwerker een verzoek of bezwaar van een betrokkene ontvangt, zoals een verzoek om informatie, inzage, rectificatie, gegevenswissing, verwerkingsbeperking, overdracht van de persoonsgegevens, stuurt Verwerker dat verzoek door naar Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke draagt is te allen tijde verantwoordelijk voor de afhandeling van dergelijke verzoeken.
 4. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om een audit te laten uitvoeren inzake de verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker ter controle op de naleving van deze Verwerkersovereenkomst. Verwerker zal alle redelijke medewerking verlenen aan een audit.
 5. Verwerker zal na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke bij beëindiging, voor zover het in de macht ligt van Verwerker, iedere redelijke inspanning verrichten om de persoonsgegevens in een gangbaar formaat ter beschikking te stellen aan Verwerkingsverantwoordelijke en de bestaande kopieën te verwijderen, tenzij de opslag van persoonsgegevens wettelijke verplicht is.
 6. De verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging te overleven, blijven ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht.

 

Laatst bijgewerkt op 18 maart 2020 te Heerenveen.