Gebruiksvoorwaarden

1. Definities

Aanbieder De sportvereniging of -aanbieder die via het platform van SVGH evenementen, zoals proeflessen en activiteiten, onder de aandacht wil brengen bij de doelgroep van SVGH en daarvoor deelnemers wil werven. Daarbij kan een doel zijn om deelnemers  aan een evenement, langer aan de sportvereniging of -aanbieder te binden.

Evenement Hetgeen door aanbieder via het platform wordt aangeboden aan de doelgroep.

Deelnemer De persoon die deelneemt aan een evenement van aanbieder die via het platform wordt aangeboden en waarvoor de persoon via het platform is ingeschreven.

Doelgroep SVGH richt zich op verschillende doelgroepen, zoals kinderen (basisschool of voortgezet onderwijs), volwassenen en senioren. Dit alles in de Gemeente Heerenveen.

Platform Hiermee wordt de website http://scorenvoorgezondheidheerenveen.nl. De website waarop aanbieders evenementen aan kunnen bieden om zo deelnemers te werven.

SVGH Dat is de Gemeente Heerenveen (gevestigd aan de Crackstraat 2 in (8441 ES) Heerenveen) die in dit kader ook handelt onder de naam ‘Scoren voor Gezondheid Heerenveen’, afgekort: ‘SVGH’.

2. Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen SVGH en de deelnemer voor het gebruik van het platform.

3. Totstandkoming en omvang overeenkomst

Deelnemer kan zich via het platform inschrijven voor evenementen van aanbieder(s). Daarmee komt een overeenkomst tot stand tussen deelnemer en SVGH, maar deze overeenkomst is beperkt tot het gebruik van deelnemer van het platform. Deelname aan een evenement vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen deelnemer en aanbieder. SVGH is daar inhoudelijk niet bij betrokken en evenmin voor verantwoordelijk. Aanbieder kan eigen voorwaarden voor deelname aan een evenement van toepassing verklaren door deze ken- en zichtbaar te maken bij aanmelding voor een evenement. SVGH draagt daar geen verantwoordelijkheid voor.

4. Kosten

Gebruik van het platform is kosteloos. Mochten er kosten aan een evenement zijn verbonden, dan zal dit expliciet kenbaar worden gemaakt bij het evenement op het platform. De kosten zullen dan rechtstreeks door de aanbieder aan de deelnemer in rekening worden gebracht. Dit gaat buiten (de verantwoordelijkheid van) SVGH om.

5. Werkwijze

Deelnemer schrijft zich via het platform in voor deelname aan een evenement. Daartoe dient een deelnemer – althans diens ouders/voogd (‘wettelijk vertegenwoordiger’) wanneer een deelnemer minderjarig is – eenmalig een account aan te maken op het platform. De deelname zal vervolgens schriftelijk (per e-mail) worden bevestigd. Wanneer de deelnemer minderjarig is (dat wil zeggen jonger dan 18 jaren oud), dan heeft de deelnemer toestemming van zijn ouders/voogd (‘wettelijk vertegenwoordiger’) nodig. De deelnemer kan dan worden ingeschreven door diens wettelijk vertegenwoordiger of dit zelf doen en verklaren toestemming te hebben van diens wettelijk vertegenwoordiger. Een account kan door een e-mail aan SVGH te allen tijde worden verwijderd.

6. Aansprakelijkheid

SVGH is slechts de partij die deelnemer met aanbieder(s) in contact brengt en vice versa. SVGH is dus niet de uitvoerende partij van het evenement. Deelnemer maakt zelf (met diens wettelijk vertegenwoordiger indien van toepassing) de afweging of deelnemer fysiek in staat is om aan een evenement deel te nemen. Bij twijfel kan contact opgenomen worden met aanbieder en/of de huisarts.

Mocht SVGH toch aansprakelijk zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van SVGH in dat geval uitkeert. Mocht er geen verzekering zijn of de verzekeraar niet uitkeren dan is de aansprakelijkheid van SVGH beperkt tot een bedrag van € 2.500,-, tenzij die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van SVGH.

7. Privacy en persoonsgegevens

Deelnemer verstrekt de voor inschrijving benodigde persoonsgegevens (voornaam, achternaam, e-mailadres, geboortejaar, telefoonnummer, woonplaats en eventueel school) aan SVGH. SVGH verstrekt deze gegevens aan de aanbieder van het evenement waarvoor deelnemer zich inschrijft en sluit daartoe met de aanbieder een verwerkersovereenkomst. SVGH zal deze gegevens slechts gebruiken voor het doel van de overeenkomst (zorgen dat deelnemer deel kan nemen aan het evenement en het informeren van deelnemer over vergelijkbare evenementen). De aanbieder zal de gegevens ook slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn (organisatie evenement en verstrekken informatie) en is daar zelf verantwoordelijk voor.
Voor meer informatie wordt verwezen naar het privacybeleid dat op de website van SVGH te vinden is en naar het privacyreglement van de aanbieder op haar website (mocht het daar niet aanwezig zijn, dan kan het rechtstreeks bij de aanbieder worden opgevraagd).

8. Foto-/videografie

Tijdens een evenement kunnen foto’s worden gemaakt en deze kunnen gebruikt worden voor promotiedoeleinden. Deelnemer geeft daarvoor toestemming. Mocht deelnemer niet gefotografeerd willen worden, dan kan dit kenbaar worden gemaakt aan aanbieder van het betreffende evenement.

9. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst tussen SVGH en deelnemer is Nederlands recht van toepassing.

 

Laatst gewijzigd op 18 maart 2020 te Heerenveen