Privacybeleid

Wie is wie?

Dit is het privacybeleid van de Gemeente Heerenveen (gevestigd aan de Crackstraat 2 in (8441 ES) Heerenveen) wanneer zij handelt onder de naam ‘Scoren voor Gezondheid’, afgekort: ‘SVGH’ en online bereikbaar via haar website: https://scorenvoorgezondheidheerenveen.nl.

Jij bent een deelnemer aan een evenement dat door SVGH of via haar platform wordt georganiseerd of een geïnteresseerde. Het kan ook zijn dat je verbonden bent aan een aanbieder en in dat kader persoonsgegevens aan ons verstrekt. Ook dan is dit privacy statement van toepassing.

Vanuit de privacywetgeving is SVGH de ‘verantwoordelijke’ voor het vastleggen van de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt. Dit statement ziet op die hoedanigheid van SVGH en op die persoonsgegevens (die hierna op een rijtje worden gezet).

Om het platform te kunnen laten functioneren werkt SVGH samen met aanbieders van evenementen (die worden hierna ‘aanbieders’ genoemd), zoals sportverenigingen. In die samenwerking verstrekt SVGH de voor je deelname benodigde persoonsgegevens aan aanbieder. In die samenwerking is SVGH de partij die je persoonsgegevens verwerkt (en dus ‘verwerker’ in de zin van de privacywetgeving) en de aanbieder de ‘verantwoordelijke’. SVGH en aanbieder sluiten een verwerkersovereenkomst waarin is vastgelegd dat je gegevens goed worden beveiligd en alleen worden gebruikt voor het mogelijk maken van het evenement en binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke gegevens ontvangen wij en wat gebeurt daarmee?

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die je aan SVGH verstrekt, bijvoorbeeld via een e-mail of (online) aanmeldings- of contactformulier. Dit privacy statement ziet alleen op de het gebruik van het platform van SVGH (dat wil zeggen het platform op de website www.scorenvoorgezondheidheerenveen.nl en inschrijving voor de evenementen die door SVGH of via SVGH worden georganiseerd) en al hetgeen daarmee samenhangt.

Als gezegd is SVGH de verantwoordelijke in de zin van de AVG voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen SVGH bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. SVGH is er verantwoordelijk voor dat je persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement legt SVGH uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

​Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres van een websitebezoeker
 • Eventueel de school waar je naartoe gaat
 • Eventueel foto’s die gemaakt worden bij een evenement

SVGH verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen

 • Je deelname aan evenementen die via het platform van SVGH (door aanbieders) worden aangeboden mogelijk maken.
 • Je deelname te bevestigen en eventuele wijzigingen aan je door te geven.
 • Je te informeren over nieuwe evenementen of om je om feedback te vragen.
 • Marktonderzoek (enkel geanonimiseerd).

SVGH kan je persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om je nader te informeren over (nieuwe) evenementen (als je hebt aangegeven op de hoogte te willen blijven. Je zult in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door je geregistreerde e-mailadres. Wanneer je geen informatie over  (nieuwe) evenementen wenst te ontvangen, dan kun je dit eenvoudig aangeven door op de daartoe opgenomen link onder aan de betreffende e-mail te klikken en aan te geven dat jij je wilt ‘uitschrijven’.

Je persoonsgegevens worden door SVGH ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van het platform. Je persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot jou herleidbaar.

Hoe ga je hiermee akkoord?

Door het aanmaken van een account en/of door inschrijving voor een evenement (deelnemer) of door het aanmaken van een account en/of het aanbieden van een evenement via het platform (aanbieder) ga je akkoord met dit privacy statement. Daarmee geef je toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van je persoonsgegevens voor genoemde doelen en het eventueel verstrekken aan derden van die persoonsgegevens.

Je kunt deze toestemming altijd intrekken. Wanneer je bepaalde gegevens niet aan SVGH verstrekt of niet door SVGH laat verwerken, kan SVGH je mogelijk niet (goed) van dienst zijn.

Indien je SVGH geen toestemming hebt gegeven voor het verwerken van je persoonsgegevens of wanneer je deze toestemming hebt ingetrokken, kan op de verwerking van je persoonsgegevens de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van je persoonsgegevens kan in dat geval zonder je toestemming plaatsvinden, als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent, of als dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van SVGH. Daarnaast kan er op SVGH een wettelijke verplichting rusten om je persoonsgegevens te verwerken.

Komen mijn gegevens ook bij derden?

Ja. Om het platform te laten functioneren is het noodzakelijk dat je persoonsgegevens gedeeld worden met derden. Zo deelt SVGH je persoonsgegevens met aanbieders van evenementen waarvoor jij je hebt ingeschreven. Dus alleen met een aanbieder van een evenement waarvoor jij je hebt ingeschreven. Met aanbieders heeft SVGH een overeenkomst gesloten waarin is vastgelegd wat aanbieders met deze gegevens mogen doen (niet meer dan nodig is voor de uitvoering van het evenement waarvoor jij je hebt ingeschreven) en hoe de gegevens worden beveiligd. Daarbij zal de aanbieder ook binnen de kaders van de privacywetgeving blijven. De aanbieders verantwoorden zich voor het gebruik van je persoonsgegevens in hun eigen privacy statement dat op hun website te vinden is en die bij aanbieders is op te vragen.

SVGH kan je persoonsgegevens ook delen met andere derden als dit in lijn is met de hierboven genoemde doelen en nodig is voor de realisatie van die doelen. Als dit het geval is, dan zal deze partij worden vermeld op de lijst die onder deze link https://www.scorenvoorgezondheidheerenveen.nl/privacybeleid/partners/ te vinden is, waarbij wordt aangegeven waarom gegevens met deze derde gedeeld worden. Met derden die gegevens in opdracht van SVGH verwerken, sluit SVGH een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens

Buiten de voorgaande situaties verstrekt SVGH je persoonsgegevens alleen aan andere derden met je nadrukkelijke toestemming.

Je gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij je hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Kan ik op de foto komen?

 Ja. Bij evenementen kan een fotograaf aanwezig zijn. In de gebruiksvoorwaarden ben je akkoord gegaan met eventueel aanwezigheid van een fotograaf en het gebruik van die foto’s voor promotiedoeleinden door SVGH en/of aanbieder. Met aanbieders is afgesproken dat er altijd de mogelijkheid is om aan te geven niet gefotografeerd te willen worden en je kunt altijd verzoeken om een gebruikte foto te verwijderen.

Wat zijn mijn rechten?

SVGH bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en niet langer dan in overeenstemming is met de wettelijke bewaartermijnen. Dit betekent dat SVGH je gegevens in ieder geval bewaart zolang je account bestaat. Je account kun je altijd opzeggen, waarna je gegevens worden gewist.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) wanneer SVGH over digitale persoonsgegevens beschikken die SVGH óf met jouw toestemming verwerkt óf verwerkt om een overeenkomst die SVGH met je heeft gesloten uit te voeren.

Dat betekent dat je bij SVGH een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die SVGH van je bewaart in een leesbaar computerbestand naar jou of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@scorenvoorgezondheidheerenveen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt SVGH je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. SVGH reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

SVGH wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

SVGH maakt geen gebruik van cookies.

Contact

SVGH neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met SVGH door een mail te versturen naar info@scorenvoorgezondheidheerenveen.nl.

 

Laatst bijgewerkt: 18 maart 2020 te Heerenveen.