Sportakkoord Heerenveen

In de Gemeente Heerenveen omarmen we de ambities uit het Landelijke Sportakkoord. We willen bereiken dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. Maar wat betekent het sportakkoord voor jou?

Wij hebben in Heerenveen een hoge sportdeelname, een unieke verenigingsstructuur, prachtige sportaccommodaties en vele vrijwilligers die sport en bewegen elke dag mogelijk maken. Om deze fraaie positie te behouden en té verbeteren waar nodig, richten wij ons binnen Heerenveen op de vier ambities die gekozen zijn door de sportaanbieders, buurtsportcoaches, het onderwijs, gemeente,
maatschappelijke organisaties en uiteraard de sporters zelf.

Bekijk het Sportakkoord Heerenveen

Eind 2019 zijn we een intensief traject gestart met een aftrapbijeenkomst in het ijsstadion Thialf in Heerenveen. Daaropvolgend hebben we in drie werksessie de vier thema’s van het Lokale Sportakkoord vorm en inhoud gegeven. Een mooie mix van sportaanbieders, buurtsportcoaches, onderwijs, gemeente en maatschappelijke organisaties zijn met veel energie en enthousiasme samen aan de slag te gaan met ambities, doelen en acties.

Dat heeft geresulteerd in dit Sportakkoord waar lokale partijen zich aan committeren en verantwoordelijk voor voelen. Een plan met concrete acties waarmee we samen de lokale sport willen versterken en mensen in beweging willen brengen. Maar zoals één van de spelers tijdens de laatste sessie treffend zei: ‘Nu begint het pas’

Wie zijn wij?

Het kernteam sportakkoord Heerenveen bestaat uit bestuurders van sportverenigingen, buurtsportcoaches en de beleidsmedewerker sport(stimulering) van de gemeente Heerenveen.

Uitleg (gratis) sportservices

Binnen het sportakkoord is ruimte voor het aanvragen van (gratis) sportservices. Dit zijn ondersteuningsmogelijkheden (diensten) van de sportbonden, provinciale sportservice organisaties (sport Fryslân) en andere experts, met als doel om de sportverenigingen te ondersteunen en te versterken.

De services worden door hoogwaardige professionals uit de sport geleverd. De services van de gezamenlijke sport zijn o.a. gericht op:

 • Informeren & inspireren
 • Ontwikkelen
 • Uitvoeren & realiseren
 • Opleidingen, masterclasses, workshops
 • Online opleidingsomgevingen (e-learning)
  t.b.v. zelf leren
 • App voor trainers, coaches, etc.
 • Trajectbegeleiding gezonde sportomgeving
 • Procesbegeleiding Bestuurscoaching of
  coaching van ondernemers
 • Procesbegeleiding op maat
 • Lokale regionale ontmoetingen
 • Stimuleringsbudget inclusieve sport

Wat verwachten wij van jou bij het aanvragen van een (gratis) sportservice

Omdat wij van het sportakkoord Heerenveen volgens het olievlek principe werken. Kunnen wij namens het team iets terug vragen bij het akkoord geven van een (gratis) sportservice

 • Bij het toekennen van een service aanvraag, vragen wij de aanvragen om informatie met ons te delen en kunnen wij vragen om ondersteuning te bieden aan overige sportaanbieders binnen de gemeente Heerenveen. Denk hierbij aan het presenteren bij een verenigingsavond, het aansluit bij een webinar (georganiseerd voor verenigingen en door het team sportakkoord Heerenveen) , kortom het delen van informatie die voortkomt uit een sportservice aanvraag.

Financiële projectondersteuning aanvragen

Stap 1 van 4 - Organisatie

Adres

Veelgestelde vragen

De vier gekozen ambities zijn:

 • Van jongs af aan vaardig in beweging
 • Vitale sport- en beweegaanbieders
 • Duurzame infrastructuur
 • Inclusief sporten en bewegen

De motorische vaardigheden van de kinderen, de lage sportdeelname van specifieke doelgroepen, de kwaliteit en kwantiteit van het verenigingskader, de bezetting van sportaccommodaties en het verenigingsleven staan onder druk. Daarnaast benutten we de potentie die sport en bewegen heeft nog niet volledig.

Inleiding
Of je nu bij een vereniging sport of afspreekt in de wijk om samen te gaan voetballen, een leven lang sporten en bewegen begint bij de jeugd. In Heerenveen zorgt het project Scoren voor Gezondheid al voor een positieve ervaring met sport voor ieder kin van de basisschool. Het beweeggedrag van jongeren blijft echter nog achter.

Ambitie
Meer kinderen maken op jonge leefstijl een weloverwogen keuze te gaan sporten en bewegen, met als resultaat een leven lang plezier beleven aan sporten en bewegen.

Doelen
1. Kinderen tussen de 12-16 jaar blijven sporten bij de sportvereniging en voldoend vaker aan de
beweegnorm.
2. De verenigingen beschikken over voldoende geschoold kader.
3. Er is een denktank voor sportprofessionals in de gemeente Heerenveen; een plek waar men kennis
en ervaringen uitwisselt en elkaar kwaliteiten en competenties benut.
4. Kinderen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs maken kennis met zoveel mogelijk
verschillende sporten

Inleiding
Sporten brengt mensen bij elkaar. Verengingen vormen een belangrijke rol in de samenleving. Naast het reguliere aanbod van de vereniging, zijn er ook verenigingen die zich extra inzetten voor de maatschappij. Denk aan het stimuleren van activiteiten voor bijzondere doelgroepen of bijvoorbeeld stimuleren van sport bij dorps- of wijkbewoners. Een vereniging kan dit soort activiteiten alleen organiseren als ze de organisatie op orde hebben. Andersom kan het extra inzetten in de maatschappelijke rol ook bijdragen aan een vitalere vereniging. Daarom zouden sportverenigingen een belangrijkere rol in de maatschappelijke
verantwoordelijkheid moeten hebben, zodat ze meer mensen kunnen stimuleren en zelf vitaler kunnen worden.

Ambitie
Sport- en beweegaanbieders zijn toekomstbestendig. De financiële en organisatorische basis is op orde gebracht zodat ze zich kunnen richten op passend aanbod.

Doelen
1. We versterken de sport- en beweegaanbieder door onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen.
2. Organisaties spelen flexibel in op ontwikkelingen in de maatschappij en de veranderende behoefte
van de doelgroep.
3. Uitwisselen van kennis en data.
4. We versterken ons kader

Inleiding
De openbare ruimte moeten we zo gebruiksvriendelijk inrichten en de bekendheid promoten, om mensen nog meer te laten hardlopen, wandelen of fietsen. Juist nu liggen er kansen om gezondheid te verbinden met ruimtelijk beleid in een lokale omgevingsvisie.

Ambitie
Iedereen heeft toegang tot een veilige, beweegvriendelijke, duurzame en gezonde omgeving om op zijn/haar manier te bewegen.

Doelen
1. In 2030 kan iedereen sporen en elkaar ontmoeten in een accommodatie naar wens en zijn de sportaccommodaties efficiënt in gebruik (75% bezettingsgraad)
2. Sportaccommodaties zijn in 2030 rookvrij en hebben beleid op alcohol (richtlijnen Team:Fit)
3. In 2030 zijn de hoofdroutes naar sportaccommodaties/scholen/naschoolse opvang/etc veilig, goed verlicht en uitnodigend om te lopen en te fietsen.
4. In 2030 zijn de buitensportmogelijkheden bekend bij de inwoners van de gemeente en worden deze ook gebruikt.
5. Topsport als kans voor de breedtesport

Inleiding
Lekker sporten en bewegen! Het lijkt zo vanzelfsprekend. Dat is het niet voor iedereen. Voor mensen met een beperking, een laag inkomen of migratieachtergrond is dit niet altijd vanzelfsprekend. Zij ervaren nog te vaak belemmeringen, terwijl het belang van bewegen voor deze doelgroep vaak nog groter is dan voor mensen zonder belemmeringen.

Ambitie
Bewegen en sport is voor iedereen toegankelijk. Sport en bewegen wordt ingezet als middel en als doel. Een leven lang plezier beleven aan sporten en bewegen staat centraal.

Doelen
1. Organisaties weten elkaar te vinden, werken (naar behoefte) samen en zorgen ervoor dat vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten.
2. Er is voldoende deskundige ondersteuning voor specifieke doelgroepen vanuit organisaties en verenigingen.
3. Extra aandacht voor specifieke doelgroepen zoals mensen met een minimum inkomen, mensen met een beperking, ouderen en mensen met een migratieachtergrond.

 • Nienke komt met tekst
 • Clifford en Nancy gevraagd tekst aanleveren

Heb je vragen over het sportakkoord in de gemeente Heerenveen of hoe jij met je vereniging onderdeel kan zijn?

Mail dan naar lowise@scorenvoorgezondheidheerenveen.nl of bel 06-15641399